Štandardy

Spoločnosť venuje mimoriadnu pozornosť kvalite na každom úseku činnosti. Do riadenia kvality preberá európske normy. Sladovňa, a.s. Michalovce, je držiteľom ISO certifikátov v oblasti QMS – systému riadenia kvality, EMS- systému riadenia environmentu a certifikátu pre štandard krmovín GMP+

Certifikáty boli vydané certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia, s.r.o. Košice, ktorá je dcérskou spoločnosťou SGS International Certifikation Services EESV Belgium.

EN ISO 22000:2018- manažérstvo bezpečnosti potravín – Food Safety management systems
EN ISO 14001:2015- environmentálne manažérstvo- Environmental management systems
GMP+ B2 – štandard bezpečnosti krmív- Feed Safety management system