Nákup – Jačmeň

Základnou surovinou na výrobu sladu je sladovnícky jačmeň a voda. Výroba sladu začína, obrazne povedané, už na poli, v čase, keď sa vysieva sladovnícky jačmeň jarný alebo ozimný. Počas celej jeho vegetačnej doby je potrebná starostlivosť o rastliny a ich ošetrovanie až do finálnej fázy – žatvy v letných mesiacoch.

Sladovnícky jačmeň je jednou z najvýznamnejších poľnohospodárskych plodín pestovaných na Slovensku. Je to dôsledok tradície pestovania ako aj dobrých pozícií slovenských sladovní na zahraničných trhoch, kde od roku 1998 Slovenská republika zvyšuje a stabilizuje export sladu.

Zrno sladovníckeho jačmeňa musí byť vysoko kvalitnou surovinou. Ak sa na to pozeráme z technologického hľadiska, za najlepšie sa považujú ľahko klíčiace odrody jačmeňa, ktoré pri klíčení strácajú čo najmenej výživných látok. Farba zrna by mala byť svetlo-žltá alebo žltá. Zrno má byť bez hnedých špičiek a s čo najmenším mechanickým poškodením. Zrno jačmeňa má čerstvú vôňu, tvar zŕn sa vyžaduje zaguľatený a vyrovnaný. Plevy sú jemne zvrásnené, tenké a jemné. Je to dôležité v procese sladovania z hľadiska schopnosti zŕn prijímať vodu a prerastať pri klíčení. Veľkosť zŕn musí spĺňať STN 461100-5/2004. Podiel zŕn nad sitom 2,5 mm x 20 mm predstavuje štandardne 90 %. Prax ukazuje, že väčšie zrná obsahujú viac škrobu a teda zaručujú aj väčšiu extraktívnosť v slade. Rovnomerná veľkosť zŕn je dôležitá pri máčaní, aby zrno rovnako rýchlo prijímalo vodu a pri následnom vedení sladu na posuvných hromadách malo rovnako rýchly štart pri klíčení - vyrovnanú klíčivú energiu. Klíčivosť zŕn sa má pohybovať nad 98% a obsah celkových bielkovín v sušine sa má pohybovať v rozmedzí 10,5 až 11,5%.

Na zabezpečenie ročnej plánovanej výroby Sladovne Michalovce je potrebné nakúpiť cca 75 000 ton sladovníckeho jačmeňa. Dodávateľmi jačmeňa pre sladovňu sú predovšetkým pestovatelia zo Slovenska, ktorých dopĺňajú dodávatelia aj z Moravy, Maďarska a Ukrajiny.